Wijk/dorpsanalyses

Opbouwwerkers van Buurtwerk hebben veel ervaring in het maken van wijk-en dorpsanalyses. Met de analyses van Buurtwerk worden burgers geactiveerd en betrokken bij vraagstukken rond leefbaarheid in de directe omgeving.

  Bewoners geven zelf aan waar de sterke en zwakke kanten liggen in buurt, dorp of wijk en ze formuleren zelf praktische maatregelen voor een verbetering van de leefbaarheid. Bewoners geven regelmatig aan dat ze te weinig betrokken worden bij ontwikkelingen in het dorp of hun wijk en dat er buiten hen om plannen gemaakt worden. Ook hebben bewoners vaak het gevoel dat onderzoeken veel geld kosten, niets opleveren en dat allerlei plannen te lang (of voorgoed) in een la blijven liggen. Met ons model worden de bewoners optimaal betrokken, zit er vaart in het proces (tussen opdracht en rapport zit ca. een half jaar) en kunnen de bewoners de maatregelenvolgen die naar aanleiding van het eindrapport genomen worden. Het gaat bij een activerende analyse dan ook niet alleen om de concrete cijfers, maar meer nog om de visie en de betrokkenheid van de bewoners en om de beweging, de actie, die op gang komt in de samenwerking tussen bewoners en organisaties. Uiteraard worden in het onderzoek alle bestaande initiatieven, voorstellen en bewegingen  in het dorp of de wijk meegenomen, zodat er een integraal plan ontstaat waarin de verschillende suggesties en activiteiten elkaar versterken

Deelnemende bewoners en opdrachtgevers geven aan de Buurtwerkmethodiek plezierig  en efficiënt te vinden.

[Klik hier voor een impressie.]